บริษัทเอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 107/4-5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Line@ : @skoacenter  Facebook : www.facebook.com/skoacenter

สายด่วนโทร. 093-1313993 แจ้งซ่อม. 062-3288832 แฟกซ์ 055-282330

เบอร์โทรศัพท์   055-248998 (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์   053-279799 (สาขาเชียงใหม่)
     

 

          29 ปี แห่งการบริการ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มต้นธุรกิจในปี 2534 โดยคุณสมศักดิ์ แข็งธัญกิจ ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจบริการสินค้า (OA Office Automation) เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน IT, Computer ได้เปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย บริการซ่อม ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 7 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในเขตภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน่วยรถบริการที่ติดตั้งระบบการติดตามการให้บริการลูกค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม ระบบ GPS เป็นโลจิสติกในด้านบริการแห่งแรกในภูมิภาค มีจำนวนหน่วยรถบริการมากกว่า 50 หน่วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายจน ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015สสเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีถึงคุณภาพในการบริการตามความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดของท่านผู้มีอุปการะคุณ

ภาพรวมบริษัท

S STANDARDIZATION OF SERVICE

มีการบริการและมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานตามหลักคุณภาพสากล ที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยพนักงานที่มีความชำนาญและให้บริการด้วยความซื้อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า

K KEEP CUSTOMER SATISFACTION

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญในการดำเนินการที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและปรับปรุงการบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง